STRONA GŁÓWNA  
   
      
   
AKTUALNA OFERTA
ZAPOWIEDZI

LOTNICTWO
POJAZDY
OKRĘTY
 
   
   
   
ARTYKU?Y MODELARSKIE
LITERATURA
 
   
   KONTAKT  
   

powrót>>

Pz.Kpfw.VI Tiger Ausf. B „Königstiger” TECHNICAL and OPERATIONAL HISTORY

Nowa seria ksi??ek omawiaj?ca wybrane typy sprz?tu pancernego, okr?tów oraz samolotów.Poza dok?adnym opisem technicznym danego typu zamieszczone zostan? szczegó?owe rysunki (CAD) oraz grafiki 3D. Osobn? cz??ci? b?dzie opis zastosowania bojowego w okresie II W?. Oprócz opisu zamieszczone b?d? mapy omawiaj?ce poszczególne operacje bojowe itp. Omówione b?d? tak?e szczegó?y dotycz?ce organizacji (schematy organizacyjne) oraz malowania i oznaczenia. Ca?o?? uzupe?ni? nowe profile barwne wykonane w formie 2D oraz  3D.                  

Pierwsza ksi??ka dotycz?ca czo?gu Tiger Ausf. B uka?e si? w czerwcu  2007. 480 stron w twardej oprawie obejmie : 57 stron tekstu, 105 stron rysunków, 34 schematy organizacyjne, 331 fotografii, 11 map, 120 stron profili barwnych (2D, 3D).Cz??? tekstowa omawia szczegó?owy opis techniczny czo?gu. Omówione s? wszystkie jednostki, które by?y wyposa?one w ten typ czo?gu oraz przedstawione jest jego zastosowanie bojowe w nich, w wielu wypadkach poparte mapami wybranych operacji bojowych. Szczególny nacisk po?o?y?em na opis jednostek Waffen SS (mi?dzy innymi s.SS-Pz.Abt. 101, s.SS-Pz.Abt. 501) oraz kilku operacji bojowych np. kontrofensywy w Ardenach i walk na W?grzech w 1944-1945. Do poszczególnych jednostek wykonany jest tak?e opis stosowanego kamufla?u jak równie? stosowanych w nich oznacze?. Do wszystkich jednostek, o ile posiada?y, wykonane s? rysunki stosowanych gode?. Schematy organizacyjne przedstawiaj? jednostki w ró?nym okresie dzia?ania. Profile 3D przedstawiaj? wszystkie warianty Tiger Ausf. B w ró?nych typach kamufla?u. Profile 2D przestawiaj? malowania Tiger Ausf. B praktycznie we wszystkich stosuj?cych go jednostkach bojowych. Mi?dzy innymi profile wi?kszo?ci bior?cych udzia? w operacji Wacht am Rhein (kontrofensywa w Ardenach) Tiger Ausf. B nale??cych do s.SS-Pz.Abt. 501.                                                                     

Przygotowywane s? kolejne ksi??ki z tej serii.  

Waldemar Trojca

 
powrót>>